Obchodné podmienky

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto informácia o spracovávaní osobných údajov sa vzťahuje na údaje zákazníka (ďalej len „Dotknutá osoba“) spracovávané spoločností Vydavateľstvo a nakladateľstvo Advent Orion spol. s r.o., IČO: 31 591 582, mail: objednavky@adventorion.sk, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje nevyhnutné pre plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa:

 • meno a priezvisko;
 • adresa;
 • telefón;
 • e-mail.

Tieto osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané počas plnení zmluvy a následne archivované počas doby požadovanej príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje môžu byt odovzdávané nasledujúcim spracovateľom ktorí sú schopní zabezpečiť nakladanie s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi:

 • za účelom spracovaní účtovníctva;
 • obchodným zástupcom;
 • správcovi webových stránok za účelom ich vykonávaní.

Osobné údaje Dotknuté osoby budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Práva dotknutej osoby: 

 • Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas v prípadoch, kedy osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu Dotknutej osoby, má Dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zamestnávateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ na jeho základe o Dotknutej osobe spracúval.
 • Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používal. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ Dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak Dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností a niekedy sa môže stať, že nebude možné žiadosti Dotknutej osoby vyhovieť.
 • Prevádzkovateľ osobných údajov prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Dotknutej osobe má k dispozícii. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať Prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.
 • Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
AKO NAKUPOVAŤ


Knihy si môžete vybrať buď z katalógu, v ktorom sú rozdelené podľa edícií alebo ich vyhľadáte napísaním názvu či autora do okna „HĽADAŤ PRODUKTY“. Bližšie informácie o knihe získate po kliknutí na obrázok.

 • Ak Vás kniha zaujala a chcete si ju kúpiť kliknite na ikonu „KÚPIŤ“.
 • Po ukončení Vášho výberu kníh kliknite na ikonu „Zobraziť Košík“ alebo “Pokladňa”.
 • Z nákupného košíka môžete knihy vymazať či zmeniť obsah košíka s použitím ikony „AKTUALIZOVAŤ“.
 • Ak si chcete knihy objednať, kliknete na ikonu „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“.
 • Po vyplnení potrebných údajov a potvrdení súhlasu s obchodnými podmienkami odošlite objednávku kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ“.
 • V objednávkovom liste vyplňte Vaše údaje – adresu, e-mail, číslo telefónu, poznámky k objednávke a spôsob doručenia.

Spôsob doručenia a platby

1) Prostredníctvom obchodného zástupcu
Ak chcete mať knihy doma rýchlo a so symbolickým poplatkom 1€, zvoľte si doručenie zásielky prostredníctvom nášho výhradného obchodného zástupcu. Termín a miesto doručenia si dohodnete telefonicky alebo e-mailom.
2) Prostredníctvom Slovenskej pošty.
V prípade, že sa rozhodnete pre doručenie poštou, knihy Vám pošleme na dobierku Slovenskou poštou, s platbou pri prevzatí na pošte.

Pri objednávke nad 40 € Vám poštovné za doručenie nebudeme účtovať.

Objednávky mimo územie Slovenska nedoručujeme !

Termín doručenia
Objednávky vybavujeme spravidla do 5 pracovných dní od ich evidencie. Pokiaľ potrebujete knihy skôr, napíšte svoju požiadavku do kolónky „Poznámky k objednávke“.

Kontakty
e-mail: objednavky@adventorion.sk
pevná linka: 043/428 26 70
mobil: 0918 493 713, 0905 589 935
Kontakty na našich výhradných zástupcov pre celé Slovensko nájdete po kliknutí na ikonu “KONTAKT” na hornej lište.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie je možné podať e-mailom alebo písomne poštou na adresu obchodného zástupcu alebo vydavateľstva. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť  na adresu obchodného zástupcu alebo vydavateľstva. Adresa je uvedená na predajnom daňovom doklade za daný tovar. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní spôsobom ktorý ste nám uviedli.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: ………………………………………………………………………………………………………………..
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Číslo objednávky: ……………………………………………
Dátum objednania: …………………………………………
Dátum prevzatia tovaru: ………………………………..
Meno a adresa spotrebiteľa: ………………………………………………………………………………
Sumu za vrátenú knihu si želám poslať (na môj účet, na adresu:)*
IBAN: SK………………………………………………………………………………………
Podpis: ………………………………………………..
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum:………………………………………………  * nehodiace sa prečiarknite 

Reklamácia tovaru
Pri reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.

Pracovníci vydavateľstva Advent-Orion